Regulamin zakupów

Sklep internetowy www.odwracanieprocesow.pl jest platformą prowadzoną przez indywidualną działalność gospodarczą:

HOLISTIC VITAL MAŁGORZATA SZWENKEL-WIĘCKOWSKA

ul. Dębowa 17, 62-100 Kobylec

NIP 7661085681

REGON 369111044

Sklep oferuje sprzedaż drogą elektroniczną książek z zakresu zdrowia.

Słowniczek:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Koszyk – element funkcjonalny sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim sklep internetowy odwracanieprocesów.pl dokona skompletowania i wysłania zamówienia.

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w sklepie form płatności elektronicznych.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową, lub gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu, Konsument zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie sklepu w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i drukowanie za pomocą systemu informatycznego, z którego korzysta Konsument. Korzystając z Serwisu Konsument potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Sklep odwracanieprocesów.pl ma prawo do dokonania w dowolnym momencie zmiany całości lub części Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco na stronie sklepu. Korzystanie przez Konsumenta ze sklepu internetowego i usług po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza jego akceptację.

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej odwracanieprocesów.pl .
 2. Zamówienia składa się bez rejestracji (zakładania konta w sklepie).
 3. Zamówienie składa się poprzez wybór danego produktu, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia przycisku  „Do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje się wyboru formy płatności oraz dostawy.
 4. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na podany przez niego adres. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.
  Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sklepem internetowym odwracanieprocesów.pl jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 5. W trakcie składania zamówienia Klient, przechodząc przez wskazane etapy, dokonuje:
  – wyboru zamawianych produktów, w tym ilości poszczególnych artykułów;
  – wskazania adresu dostawy zamówienia oraz opcjonalnie podania danych do faktury VAT (mogą to być zupełnie różne dane);
  – wyboru formy płatności;
 6. Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę jak również adres e-mail, na który zostaje wysłana informacja o statusie zamówienia.
 7. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest w formie papierowej razem z nadaną paczką na podany adres lub w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.
 8. Klient zobowiązany jest do:
  – przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  – posługiwania się prawdziwymi danymi osobowymi,
  – niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (treści bezprawnych),
  – korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie szkodliwego oprogramowania lub urządzeń,
  – korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklepu internetowego odwracanieprocesów.pl,
  – nienaruszania dóbr osobistych sklepu internetowego odwracanieprocesów.pl, w tym jego pracowników i osób działających w jego imieniu, jak również dóbr osobistych osób trzecich; dotyczy to również działań podejmowanych przy dostawie i odbiorze produktu.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków określonych w ust. 8 sklep internetowy odwracanieprocesów.pl jest uprawniony do:
  – odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, odmowy zawarcia umowy sprzedaży, odstąpienia od zawartej, ale jeszcze niezrealizowanej umowy sprzedaży, przy czym odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o podstawie do odstąpienia,
 10. Uprawnienia określone w ust. 9 przysługują sklepowi internetowemu odwracanieprocesów.pl również w przypadku, gdy klient dopuścił się naruszenia ust. 8 przy poprzednich zamówieniach, jeśli naruszenie miało miejsce do jednego roku wstecz.
 11. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków określonych w ust. 8 niezrealizowane zamówienia zostają anulowane. Jeżeli zapłata za te zamówienia została już dokonana, sklep internetowy odwracanieprocesów.pl zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty w terminie 14 dni.
 12. Jeśli klient nie zgadza się z decyzją o anulowaniu zamówienia, klient może złożyć reklamację, przesyłając uzasadnienie na adres e-mail: sklep@odwracanieprocesów.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
  Holistic Vital
  ul. Brzozowa 38
  62-100 Wągrowiec

§ 2. Ceny towarów

 1. Wszystkie podawane na stronie sklepu odwracanieprocesów.pl ceny:
  – podawane są w złotych polskich;
  – zawierają podatek VAT;
 2. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie odwracanieprocesów.pl zamieszczone są przy danym produkcie. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen produktów na fakturze lub paragonie.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

§ 3. Modyfikacja składanych zamówień

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu spakowania paczki.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać wyłącznie przez kontakt mailowy: sklep@odwracanieprocesow.pl 
 3. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: ilości zamówionych artykułów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie do 14 (czternaście) dni od dnia, w którym sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego została wykonana płatność lub na inny rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§ 4. Formy płatności

 1. Zapłaty za zamówienia można dokonać:
  – Osobiście gotówką (pobranie) – przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki.
  – Płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez sklep internetowy odwracanieprocesów.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez sklep internetowy odwracanieprocesów.pl zapłaty za zamówienie.

§ 5. Czas realizacji zamówienia

 1. Na stronie internetowej sklepu odwracanieprocesów.pl przy każdym produkcie jest informacja o dostępności lub niedostępności danego produktu w polu „Dostępność” oraz orientacyjny czas, który potrzebny jest sklepowi internetowemu odwracanieprocesów.pl na skompletowanie zamówienia na dany produkt, a następnie przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim sklep wyśle do Klienta zamówienie, nie jest równoznaczny z czasem jego dostawy poprzez firmę przewozową.
 2. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

§ 6. Reklamacje

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są towarami nowymi i oryginalnymi.
 2. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego produktu Klient zauważy w nim jakiekolwiek wady, ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień gwarancyjnych poprzez kontakt ze sklepem.
 3. Klient ma prawo złożyć reklamację w szczególności w przypadku, gdy dostarczony towar:
  – posiada wady fabryczne;
  – posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek transportu (w tej sytuacji niezbędne jest posiadanie przez Klienta spisanego z Kurierem protokołu uszkodzenia paczki);
  – jest niezgodny z produktem widniejącym na zamówieniu Klienta.
 4. W celu rozpatrzenia przez sklep internetowy odwracanieprocesów.pl reklamacji niezbędne jest odesłanie wadliwej książki wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres:
  Holistic Vital – sklep
  ul. Brzozowa 38
  62-100 Wągrowiec
  z dopiskiem „reklamacja”.
 5. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania przez sklep internetowy odwracanieprocesów.pl reklamowanego produktu.
 6. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, sklep wymieni towar na nowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku, gdy wymiana ani naprawa nie będzie możliwa sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Klient może również – zamiast zwrotu należności – zatrzymać towar i żądać stosownego obniżenia ceny.
 7. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez sklep internetowy odwracanieprocesów.pl przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym sklep internetowy odwracanieprocesów.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez sklep internetowy odwracanieprocesów.pl).
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć sklepowi internetowemu odwracanieprocesów.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierające dane Klienta poda przy złożeniu zamówienia razem z adresem e-mail, wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do sklepu internetowego odwracanieprocesów.pl na adres:
  Holistic Vital – sklep
  ul. Brzozowa 38
  62-100 Wągrowiec
  z dopiskiem „zwrot”.
 3. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.
 4. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, sklep internetowy odwracanieprocesów.pl prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.
 6. Sklep internetowy odwracanieprocesów.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 7. Sklep internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8. Dane osobowe

 1. Podawane przez Klienta dane niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie danych sklepu internetowego. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych sklepu internetowegoodwracanieprocesów.pl. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez sklep internetowy zamówienia.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy danych sklepu. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy ze sklepem internetowym odwracanieprocesów.pl. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy ze sklepem internetowym oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu. Dodatkowo, potwierdzenie zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej w chwili dostarczenia zamówionych rzeczy.
 2. Sklep internetowy odwracanieprocesów.pl informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a sklepem internetowym odwracanieprocesów.pl,
  – Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z sklepem internetowym odwracanieprocesów.pl umowy,
  – Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a sklepem internetowym odwracanieprocesów.pl, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
  – niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  – Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Obecność towarów na stronach sklepu internetowego odwracanieprocesów.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17 maja 2023 roku.